Breaking News

ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲੋ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਰਦਾਂ ਖ਼ਤਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱ ਡੀ ਆਂ ਦੀ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦ ਰ ਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁ ਕ ਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਦ ਰ ਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ । ਵਿ ਟਾ ਮੀ ਨ ਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾ ਹੇ ਵੰ ਦ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਸ ਨੁਕਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਰੀ ਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿ ਓਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱ ਡੀ ਆਂ ਦੀ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ , ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦ ਰ ਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |

ਜੇਕਰ ਵਿ ਟਾ ਮੀ ਨ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਥੇ ਹੀ ਵਿ ਟਾ ਮੀ ਨ ਡੀ ਟੂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ੜ – ਪੋ ਧਿ ਆਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋ ਸ਼ ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ ਰ ਹੇ ਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚ ਮ ੜੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਸ ਰੀ ਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾਪਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿ ਟਾ ਮਿ ਨ ਡੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕ ਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿ ਟਾ ਮਿ ਨ ਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ ੜ ਨ ਦੀ ਸ਼ ਕ ਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪ ਰ ਹੇ ਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਲਈਏ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ ਰੀ ਰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਮਾ ਨ ਸਿ ਕ ਅਤੇ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਦਮ ਤੰ ਦ ਰੁ ਸ ਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿ ਟਾ ਮੀ ਨ ਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਕ ਅਤੇ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ ਰੀ ਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਹੀ ਕਮੀਜ ਪਾਕੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿ ਟਾ ਮਿ ਨ ਡੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ , ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੰ ਜੀ ਰ ਫੱਲ ਨੂੰ ਖਾ ਣਾ ।

ਅੰ ਜੀ ਰ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ | ਇਹ ਫੱਲ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾ ਰ ਘ ਟਾ ਉ ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅੰ ਜੀ ਰ ਫੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈ ਲ ਸ਼ੀ ਅ ਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆ ਇ ਰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅੰ ਜੀ ਰ ਫਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰੋ , ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁ ਕ ਸਾ ਅਪਨਾਅ ਲਵੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ | ਪੇਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ ਰੀ ਰ ਦਾ ਅੰ ਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ ਰੀ ਰ ਇਕਦਮ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ |

Check Also

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਮੇਖ ਅਤੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਉਪਾਅ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *