Breaking News

ਆਹ ਵਰਤ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਪੱਕੇ ਆ-ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੱਟਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੋ-ਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕ ਬੂੰਦ ਕਾਫੀ ਹੈ ਰਾਤ ਭਰ ਖ਼ੁ-ਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱ-ਤਿ-ਆ-ਨਾ-ਸ਼ੀ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੰ-ਡਿ-ਆਂ ਨੂੰਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋ -ਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼-ਖ਼-ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਜ਼-ਖ-ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਰਸ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਂ-ਝ-ਪ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ

ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਮ-ਤ-ਦਾ-ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਣੂ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਰਗਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਛੋਲੇ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਗੋ-ਲੀ ਬਣਾ ਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੋਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖੁ-ਜ-ਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜ-ਖ਼-ਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੰ-ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਜ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਦ ਖਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ-ਖ-ਮ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤਿ-ਮਾ-ਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

21 May Love Rashifal: ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੇਖ Love Horoscope: ਵਿਆਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *