Breaking News

ਜਾਣੋਂ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਛਣ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿਗ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅਜਕਲ ਅਨਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ।‌ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਾ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥਕੇ ਬਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।‌ ਤਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿਗ ਦੇ ਲਛਣ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿਗ ਦੇ ਲਛਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸਿਖੋ । ਧਮਨੀ ਦਾ ਥਕਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕੁਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਸਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । ਜੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਪ੍ਰਹਿਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਨਸਾ ਅਤੇ ਧਮਨਿਆ ਵਿਚ ਰਹਤ ਦੇ ਥਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਰਹਤ ਦਾ ਥਕਾ ਇਕ ਧਮਨੀ ਵਿਚ ਹੂੰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਾਂ ਦਾ ਥਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।‌

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ , ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿਗ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।
ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ , ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੂਝ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਟਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ , ਦਿਲ ਦੇ ਦੋਰੇ ਜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵੇਨਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਕੇ ਨੂੰ ਵੇਨੋਸ ਦਾ ਥਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਡਿਪ ਵੇਨਸ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ DVT ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਥਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਥਕਾ ਬਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਥਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੂੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ , ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਥਕਾ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਲਛਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਛਣਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੂੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਜਾ ਹੱਥਾਂ , ਹਾਰਟ , ਪੇਟ , ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ‌ਫੇਫੜਿਆ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥਕੇ ਦੇ ਲਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਥਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰਮੀ , ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਰ ਜਾ ਬਾਹ ਵਿਚ ਕੋਮਲਤਾ ਜਾ ਦਰਦ , ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੈਰ ਅਤੇ ਹਥ ਵਿਚ ਸੋਜ , ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਜਾ ਫਿਰ ਬੈਂਗਨੀ ਹੋਣਾ ‌। ਪੈਰ ਅਤੇ ਬਾਹ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿਗ ਦੇ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਵਿਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਸੋਜ , ਦਰਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਪਸ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥਕਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦਿਲ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥਕਾ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਨੂਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ‌, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ , ਸੋਣ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਣੀ ।
ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿਗ ਗੰਭੀਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥਕੇ ਬਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ ਪੋਇਜਿੰਗ ਦੇ ਲਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿਗ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥਕਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥਕਾ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਛਣ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੋਟਿਗ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Check Also

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ,ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੇ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2024 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *