Breaking News

ਜਾਣੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ-ਜਾਣੋ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ

ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿ-ਸ-ਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨ-ਰ-ਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੈ,ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾ ਹ ਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,

ਕੀ-ਮੋ-ਥੈ-ਰੇ-ਪੀ ਕਈ ਵਾਰ ਓ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਰੇ-ਡੀ-ਏ-ਸ਼-ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ-:ਤੰ-ਬਾ-ਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਤੰ-ਬਾ-ਕੂ ਦੀ ਵ ਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈੱ-ਲ ਅ-ਸ-ਧਾ-ਰ-ਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ-ਣ-ਦੇ ਹਨ।

ਐ-ਸ-ਬੈ-ਸ-ਟ-ਸ: ਐ-ਸ-ਬੈ-ਸ-ਟ-ਸ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰ ਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰ-ਏਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇ ਸ ਨਾਲ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰੇ-ਡੋ-ਨ-:ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਧ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ: ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਾਲੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥਕਾਵਟ : ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਖੰਘ : ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰਘ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ ਲਾ ਹ ਲਓ।ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ : ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਬਲਗ਼ਮ ਤੋਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਆਉਣਾ: ਜੇਕਰ ਬ-ਲ-ਗ਼-ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੂ-ਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰ-ਘ : ਜੇਕਰ ਬਲਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰ-ਘ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

Check Also

ਕਰਕ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ : ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *