Breaking News

ਜੇ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੱ-ਜ ਦੌੜ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨ-ਜ਼-ਰ-ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ

ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਸ-ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ . ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾ-ਮ-ਲ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਗ-ਲ-ਤ ਹੈ ਦੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ. ਜੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ

ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਹੁਤ ਗ਼-ਲ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤਕ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜਾਵੇਗੇ

ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਸ-ਮਿੱ-ਥ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਾਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਓ,ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ . ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੱਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬ-ਰੇ-ਨ ਐ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਐ-ਨ-ਰ-ਜੀ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਸ

ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇ-ਫ-ੜਿ-ਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿ-ਟਾ-ਮਿ-ਨ ਡੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ. ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਠੰਢੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਵੇਗਾ.

Check Also

18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਖ – ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *