Breaking News

ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਾਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਿੰ-ਪ-ਲ-ਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਔਇਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫੀ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰ-ਪ-ਰ-ਸ ਹੀ ਗਏ ਹਨ

ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨ-ਜ-ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 7ml ਸਾਫੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁ-ਣ-ਗੁ-ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹੌਲੀ-ਹੋਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਿਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਫੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਸਾਫੀ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈ-ਟਾ-ਪੋ-ਲਿ-ਜ਼-ਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਾ-ਇ-ਜੈ-ਸ਼-ਨ ਸਿ-ਸ-ਟ-ਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ-ਚ-ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਿ-ਯ-ਮ-ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਸਾਫੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਖੱ-ਟੇ ਡ-ਕਾ-ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਕੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿਚ ਸਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਗਏ ਆ

ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਆ,ਸਾਫ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ-ਇ-ਜੈ-ਸ-ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ,ਔਇਲੀ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 12 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਸਾਫੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ

ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਖੂ-ਨ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਾਫੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਾਫੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਚ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਾਫੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰੋ

ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝ-ੜ-ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੈਂ-ਡ-ਰ-ਫ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਸਾਫੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱ-ਦ ਤਕ ਮ-ਦ-ਦ-ਗਾ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਸਾਫੀ ਆਪਣੀ ਕ-ਬ-ਜ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਮ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਕਰਕ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ : ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *