Breaking News

ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਪੋਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਖੁ-ਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀ-ਭ, ਅਤੇ ਲੈ-ਟ-ਰਿੰ-ਗ ਦੁਆਰਾ,ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ

ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਹੈ ਅਤੇ, ਕੋਈ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਆਮ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਆਦਾ ਪੀਲੇ

ਰੰ-ਗ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟਾ ਮੈਦਾ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ‌

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਣ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮ-ਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤੇ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਦਿ-ਖਾ-ਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ,ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲ ਸ-ਖ਼-ਤ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਬਜ ਦੀ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋਨੂੰ ਪਤਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਸ-ਖ-ਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ,ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਸਰਤ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਲ ਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਤੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Check Also

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ,ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੇ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2024 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *