Breaking News

ਰਾਸ਼ਿਫਲ 8 ਮਈ 2023: ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਫਲ

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ । ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਲੋਂ ਪਰਿਪੂਰਣ ਰਹਾਂਗੇ । ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ । ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ । ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਵ੍ਰਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ
ਔਲਾਦ ਵਲੋਂ ਸੁਖਦ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ – ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ , ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਖ਼ੁਰਾਂਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ । ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ । ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਿਆਕਲਾਪੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ
ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਚਾਨਕ ਪੈਸਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ । ਪੁਰਾਣੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਸੱਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਰਹੇ । ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਬਨੇਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਵਲੋਂ ਅਟਕ ਸੱਕਦੇ ਹੈ । ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ
ਅੱਜ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਕੇਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਰਹੇਗੀ । ਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਵੈਚਾਰਿਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਨਵਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਲਈ ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਹੈ । ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਾਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਾਹਨ ਚਲਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ । ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਏ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ
ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਆਲਸ ਅਤੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਵਧੇਗੀ । ਸਿਹਤ ਕੁੱਝ ਪੋਲਾ – ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ । ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ , ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਲੇਨ – ਦੇਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ । ਅਧਿਐਨ – ਪਾਠਨ ਜਾਂ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਬਣੇਗੀ । ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਆਓਗੇ , ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਿਆਸਤੀ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ । ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ , ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਣਗੇ , ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਣ ਪੈਣਗੇ । ਦੂੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੱਮਝਕੇ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ । ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਓਗੇ । ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਡ ਨਿਊਜ ਮਿਲਣ ਵਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ ।

ਤੱਕੜੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਓ । ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰੀਸਥਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ । ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਾ ਦਾ ਗਲਤ ਵਰਤਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਅੱਪੜਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤਨਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ । ਸਿਹਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ । ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ । ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ
ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਖ਼ੁਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ । ਕੰਮਧੰਦਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ , ਇਸਲਈ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਅਜੋਕੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਰ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਮਧੁਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਣਗੇ । ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਤੀਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਅਨੁਭਵ ਕਰਣਗੇ । ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਆਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀਏ ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ
ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋ । ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਜਿਆਦਾ ਬਚਤ ਕਰ ਪਾਣਗੇ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਠੀਕ – ਠਾਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ – ਸੱਮਝਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ , ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਣਗੇ । ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਰਹੇਗਾ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਸਾਮਾਜਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨਗੇ । ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ । ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਸੀਖੇਂਗੇ । ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ । ਤੁਸੀ ਨਸ਼ੇ ਵਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁਕਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਅਜੋਕਾ ਦਿਨਦੁਵਿਧਾਵਾਂਅਤੇ ਉਲਝਨਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਲੋਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *