Breaking News

ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ, FATTY LIVER, SGOT ਤੇ SGPT ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ

ਇਹ ਹੈ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸੋਜ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੋਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਜੀ ਓ ਟੀ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਦੱ-ਸਿ-ਆ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਉਪਰ ਪੀ-ਲਾ-ਪ-ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਦਾ ਗਾ-ੜੇ ਰੰ-ਗ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉਪਰ ਸੋ-ਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾ-ਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾ-ਥ-ਰੂ-ਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿਚ ਭਾ-ਰਾ-ਪ-ਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ-ਫਾ-ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕ-ਬ-ਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੈੱ-ਕ ਕ-ਰ-ਵਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁ-ਖ਼ਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲੀ-ਵ-ਰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈ-ਕ-ਅੱ-ਪ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾ-ਸਾ-ਹਾ-ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰ-ਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿ-ਵ-ਰ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ, ਗਿਲੋਏ ਦਾ ਰਸ, ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਰਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਕ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿ-ਵ-ਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕੇ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿ-ਵ-ਰ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱ-ਖ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਛਡ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਵਰ ਵਾਸ਼ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਅਤੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਦਾ ਕਾ-ੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਤਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾ-ਰੀ-ਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *