Breaking News

ਸਰੀਰ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 10 ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਰਟ ਬਲਾਕੇਜ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕੇਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮ-ਸ਼-ਹੂ-ਰ ਗਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੁਨਾਥ ਦਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇ-ਹਾਂ-ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਅ-ਚਾ-ਨ-ਕ ਹੋਈ ਮੌ-ਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੰ-ਜੋ-ੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੋ-ਸ-ਟ-ਮਾ-ਰ-ਟ-ਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਮਾ-ਇ-ਓ-ਕਾ-ਰ-ਡੀ-ਅ-ਲ ਇ-ਨ-ਫਾ-ਰ-ਕ-ਸ਼-ਨ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋ-ਰੋ-ਨ-ਰੀ ਆ-ਰ-ਟ-ਰੀ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ।ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋ-ਲੇ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਲ

ਦੁਆਰਾ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪੰ-ਪਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰ -ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੋ-ਸ-ਟ-ਰੀ-ਅ-ਰ ਇੰ-ਟ-ਰਾ-ਮ-ਸ-ਕੂ-ਲ-ਰ ਧਮਣੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰ-ਕੁ-ਚਿ-ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਅਤੇ ਤ-ਣਾ-ਅ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਿ-ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਮਾ-ੜੀ ਖੁ-ਰਾ-ਕ ਅਤੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾ-ਈ-ਪਾ-ਸ ਸ-ਰ-ਜ-ਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹਾਰਟ ਬ-ਲਾ-ਕੇ-ਜ ਦੇ ਕਾਰਨ: ਸਿਹਤ ਮਾ-ਹਿ-ਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌ-ਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਬੀ,ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰਾ-ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਕਾਰਨ ਖੂ-ਨ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋ-ਰੋ-ਨ-ਰੀ ਧ-ਮ-ਨੀ-ਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਫ ਜ-ਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੂ-ਨ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਵਾ-ਹ ਵਿਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੁ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋ-ਜ, ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾ-ਰ-ਟ ਬ-ਲਾ-ਕੇ-ਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾ-ਰ-ਟ ਬ-ਲਾ-ਕੇ-ਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ।ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦਰਦ,ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੇ-ਹੋ-ਸ਼ੀ,ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤ,ਸਾਹ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕ-ਮੀ,

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲ,ਕੰਮ ‘ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਕਰਨਾ,ਗਰਦਨ, ਉ-ਪ-ਰ-ਲੇ ਪੇਟ, ਜ-ਬਾ-ੜੇ, ਗਲੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ,ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ,ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਜਾਂ ਠੰ-ਢ,ਹਾਰਟ ਬਲਾਕੇਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨ-ਜ਼-ਰ-ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿ-ਆ-ਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕ-ਲੀ ਖਾਓ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹੋਗੇ।ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਰੱ-ਖਿ-ਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਕ ‘ਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਰਗੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂ-ਨ ਜੰ-ਮ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਅ-ਰ-ਜੁ-ਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੱਕ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲਓ। ਇਹ ਖੂ-ਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਰੁ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ, ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਬੀਜ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਬੇਰੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Check Also

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ,ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੇ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2024 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *