Breaking News

65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦਵਾਈ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰ ਤ ਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕ ਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੰ ਦ ਰੁ ਸ ਤ ਖੁ ਰਾ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ ਵਾ ਦਿ ਸ਼ ਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰ ਦ ਰੁ ਸ ਤ ਖੁ ਰਾ ਕ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਘੱ ਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ ਰੀ ਰ ਅੰ ਦ ਰੂ ਨੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਖੋ ਖ ਲਾ ਅਤੇ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰ ਗ ਰੇ ਜੀ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁ ਰਾ ਕ ਦੀ ਕ ਮੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸ ਰੀ ਰ ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅੰ ਦ ਰੂ ਨੀ ਕ ਮ ਜੋ ਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾ ਨ ਸਿ ਕ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰ ਦ ਰੂ ਨੀ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾ ਕ ਤ ਵ ਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ ਰੀ ਰ ਤੰ ਦ ਰੁ ਸ ਤ ਅਤੇ ਰਿ ਸ਼ ਟ- ਪੁ ਸ਼ ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰ ਦ ਰੂ ਨੀ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਨਾਲ ਲ ੜ ਨ ਦੀ ਤਾ ਕ ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਕ ਮ ਜ਼ੋ ਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ ੜੀ ਆਂ ਬੂ ਟੀ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ ੜ੍ਹੀ-ਬੂ ਟੀ ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ ਦ ਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸੂਰਜ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸੰਜੋਗ: ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *