Breaking News

7 ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਵਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਝੜਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ

ਬਰਸ਼ਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵਾਲਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌ ਸ ਮ ਵਿਚ ਵਾਲ ਝ ੜ ਨ ਲੱਗ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾ ਲਾਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਲੰ ਬੇ ਹੋਣੇ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋ ਤਿੰਨ ਚਾ ਇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਸਕਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱ ਤਿ ਆ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਲੈ ਲਵੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾ ਇਸ ਦੇ ਸੁੱ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਤੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾ ਊ ਡ ਰ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਰ ਪੱ ਤਿ ਆ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੋ ਸ ਟਿ ਕ ਤੱ ਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾ ਤ ਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਦੋ ਗਿਲਾਸ ਪਾ ਣੀ ਲੈ ਲਵੋ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾ ਣੀ ਵਿਚ ਫੁੱ ਲ ਦੀਆ ਪੱ ਤਿ ਆ ਅਤੇ ਕ ਲੀ ਆਂ ਪਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ ਰ ਮ ਕਰ ਲਵੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਤੋ ਛੇ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉ ਬਾ ਲ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਛੱ ਡ ਦਵੋ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਵੋ।

ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਐ ਲੋ ਵੇ ਰਾ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਲਗਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜ ੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਸ ਕਰੋ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਲਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਾ ਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ ਪਰ ਸਾ ਬ ਣ ਜਾਂ ਸੈੱ ਪੂ ਨਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾ ਬ ਣ ਜਾਂ ਸੈੱ ਪੂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਧੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾ ਲ ਝ ੜ ਨ ਤੋ ਰੁੱ ਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਰਾਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Check Also

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *