Breaking News

ਲੱਤ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਦ ਜਾ ਚੀਸ-ਲੱਤ ਦੀ ਨਸ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ-ਰੀਹ ਦਾ ਦਰਦ-ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਨ-ਸ ਦ ਬ ਗਈ ਹੈ ਲਤ ਦੀ ਨ-ਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੌ-ਕ-ਜ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਨਾ-ੜਾ ਖੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸ਼ਿ-ਆ-ਟਿ-ਕਾ ਦਾ ਦਰਦ ਭਾਵ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਥੱ ਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ,

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ,ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ ਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਨਾ-ੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਦੋਨਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਨਾ-ੜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿ ਮਾ ਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾ-ੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੋ-ੜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾੜ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇ ਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੰਬੇ ਪੈ

ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਪੱਟ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾੜਾ ਤੇ ਜੋਰ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੱ ਲੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚਕਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮ-ਸ-ਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੀ-ਲੀ-ਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂ-ਰਿ-ਕ ਐ-ਸਿ-ਡ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱ-ਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋ-ਜ ਆਓਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱ-ਕ-ਅੱ-ਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ੳਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਜੋ ਨਾ-ੜਾਂ ਹਨ ਇਸ ਜਗਾ ਤੋਂ ਦੱ-ਬੀ-ਆਂ ਗ ਈ ਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ

ਲਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ-ੜ ਕਿ-ਥੋਂ ਵੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈ-ਕ-ਅੱ-ਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮ-ਣ-ਕਾ ਤਾਂ ਏਧਰ ਉਧਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਰਿ-ਪੋ-ਰ-ਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿ-ਆ-ਟਿ-ਕਾ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ,

ਕੋਲੋਸੇਂਥ ਹੰ-ਡ-ਰ-ਡ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਦ-ਬਾ-ਵ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾ-ਈ-ਟ-ਕਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਆਸ਼ਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈ-ਕ-ਅਪ ਕਰਾ ਉਣਾ ਹੈ,

ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾ-ਈ-ਟਿ-ਕਾ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇ ਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

Check Also

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਮੇਖ- ਮੇਖ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *